รู้จักเรา

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ส่านักงานใหญ่ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ 5 ไร่ สถานที่ตั้ง 569 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,250 คน ด่าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและบริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ( Ready Mixed Concrete ) ให้ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของทางราชการและเอกชน มีหน่วยผลิตสินค้าและบริการ ในกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัด มีสาขารวมมากกว่า 50 หน่วยผลิต...

                      ธุรกิจของเรา

   ในปัจจุบันบริษัทของเราได้มีธุรกิจด้วยกันทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ ธุรกิจคอนกรีต
    ธุรกิจโม่หิน เเละธุรกิจขนส่ง...

  •     ธุรกิจคอนกรีต
  •      ธุรกิจหินโม่
  •      ธุรกิจขนส่ง

อุดมการณ์

อุดมการณ์ ข้อที่1

ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

อุดมการณ์ ข้อที่2

ให้บริการจัดส่งด้วยความความถูกต้อง ตรงเวลาที่นัดหมาย

อุดมการณ์ ข้อที่3

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อุดมการณ์ ข้อที่4

มีความรับผิดชอบต่อสังคม มวลชนสัมพันธ์ และเน้นการบริหารจัดการต่อกากของเสียจากการผลิตที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

อุดมการณ์ ข้อที่5

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชียวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

อุดมการณ์ ข้อที่6

เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุดมการณ์ ข้อที่7

มองหาโอกาส และช่องทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศหัวข้อข่าว

เนื้อหาข่าว...

อ่านต่อ

หัวข้อข่าว

เนื้อหาข่าว...

อ่านต่อ

หัวข้อข่าว

เนื้อหาข่าว...

อ่านต่อ

ตัวอย่าง

ส่วนหนึ่งของผลงาน